Afdeling

De afdeling GroenLinks Wassenaar is klein maar dapper. Ze heeft ongeveer 25 leden. We zijn met een gemeenteraadslid en twee commissieleden vertegenwoordigd in de raad. In de afgelopen raadsperiode hadden we twee raadsleden en zelfs een wethouder, waarmee we veel hebben bereikt op het gebied van duurzaam en groen en ook het sociale domein had – en heeft – onze volle aandacht. Ons motto is “er mag niemand uit de boot vallen’.

Omdat bij alle partijen ‘groen’ en ‘duurzaam’ wel op de agenda staat, is het dus een hele kunst om ons te profileren als ‘dé’ partij bij uitstek die Groen en Sociaal combineert.

Een kleine dertig jaar geleden richtten we deze afdeling op met de bedoeling (letterlijk) meer kleur te brengen in de Wassenaarse politiek. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er volgden anonieme dreigtelefoontjes, we werden op allerlei manieren tegengewerkt, maar door grote inspanningen van een kleine ploeg kregen we al bij de tweede gemeenteraadsverkiezingen waaraan we deelnamen, een zetel. Antoon Claassen heeft vele jaren het gezicht van GroenLinks bepaald. Hij heeft veel waardering en begrip opgebouwd samen met o.a. Norga Simons (toen burgerraadslid, nu voorzitter van het bestuur).

Aart van Sloten zit namens GroenLinks Wassenaar in de raad, Pieter Kolff en Susanne van Eps-Habibe zijn commissieleden.

GroenLinks Wassenaar is een afdeling van GroenLinks. Het afdelingsbestuur – voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen bestuurslid- is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling en vergadert daartoe regelmatig. De voornaamste taken zijn het organiseren van verkiezingsactiviteiten, ledenbinding en het beheren van de financiën.

Een keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering waarop de financiële stand van zaken wordt bekeken, maar waarbij het nog belangrijker is dat we ideeën uitwisselen en geïnformeerd worden over de stand van zaken in de raad. Als het nodig is, komen we tussentijds bij elkaar om belangrijke zaken te bespreken, zoals de zelfstandigheid van Wassenaar die ons allemaal ter harte gaat. Daarnaast proberen we door regelmatige publicaties in De Wassenaarse Krant ook anderen te informeren over onze activiteiten en kernpunten, zodat wij een duidelijk gezicht blijven houden in Wassenaar.

De raads- en commissieleden zijn natuurlijk het duidelijkst zichtbaar, maar een kleine groep actieve leden staat achter en naast hen.

Wilt u meer weten, dan kunt u per email contact zoeken met onze secretaris Suzan Tirion- van der Goes Haar emaildres is: suzanglwassenaar@gmail.com